ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازرس

bāzre(a)s

کسی که از طرف اداره یا وزارتخانه‌ای مٲمور شود که به کارهای یک اداره یا بعضی از کارمندان آن رسیدگی کند؛ مفتش.

۱. ناظر
۲. کارآگاه،
۳. مفتش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ