ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازداشتگاه

bāzdāštgāh

محل بازداشت؛ زندان؛ جایی که کسی را به‌طور موقت زندانی می‌کنند.

بند، توقیفگاه، حبس، دستاقخانه، زندان، سلول، سیاهچال

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ