ترجمه مقاله

بازجستن

bāzjostan

دوباره جستن؛ جستجو کردن؛ وارسی کردن: ◻︎ کسی کز او هنر و عیب بازخواهی جست / بهانه ساز و به گفتارش اندر آر نخست (رشیدی: لغت‌نامه: بازجستن).

ترجمه مقاله