ترجمه مقاله

بازار

bāzār

۱. جای دادوستد و خریدوفروش کالا؛ محل اجتماع و دادوستد فروشندگان و خریداران.
۲. کوچۀ سرپوشیده که دارای چندین مغازه یا فروشگاه باشد.
⟨ بازار مشترک: (اقتصاد) جامعۀ اقتصادی به‌وجودآمده به‌وسیلۀ چند کشور به‌منظور تقلیل تعرفۀ گمرکی، اتخاذ سیاست مشترک در امور حمل‌ونقل، و تقویت مؤسسات اقتصادی.
⟨ بازار مکاره: بازاری که سالی‌یک‌بار برای مدت چند روز در محلی تشکیل می‌شود و از شهرهای مختلف یا از کشورهای دیگر اجناسی برای نمایش یا خریدوفروش به آنجا می‌آورند.

۱. بازارچه، بازارگاه، بازارگه، تیمچه، راسته، رسته، سوق ≠ میدان
۲. معامله، خریدوفروش
۳. سروکار

ترجمه مقاله