ترجمه مقاله

باروح

bāruh

۱. باصفا؛ دلگشا؛ بانشاط.
۲. خوشایند.

ترجمه مقاله