ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بارو

bāru

باره؛ دیوار قلعه؛ حصار.

باره، برجوبارو، برج، حصار، حصن، دژ، دیوار، قلعه، کلات، کوت، کوشک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ