ترجمه مقاله

بارهنگ

bārhang

گیاهی خودرو و یک‌ساله، با ساقه‌های ‌نازک، برگ‌های بیضی‌شکل، و خوشه‌های دراز که دانه‌های ریز و لعاب‌دار آن مصرف دارویی دارد؛ جرغول؛ چرغول؛ جرغون؛ خرغول؛ خرگوشک؛ زبان بره.

ترجمه مقاله