ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باربگ

bārbag, bārbeyg

در دورۀ اتابکان فارس، منصب بزرگ دربار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ