ترجمه مقاله

بادبادک

bādbādak

نوعی وسیلۀ بازی از جنس کاغذ، پلاستیک، و چوب که آن را به کمک نخ به هوا می‌فرستند؛ کاغذباد.

بادکنک

ترجمه مقاله