ترجمه مقاله

باحورا

bāhurā

گرمای سخت تموز؛ شدت گرما در تابستان.

ترجمه مقاله