ترجمه مقاله

باحور

bāhur

۱. سختی گرما در تابستان؛ گرمای سخت تموز.
۲. بخاری که در هوای گرم از زمین بلند می‌شود.

ترجمه مقاله