ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بؤس

bo's

سختی؛ مصیبت؛ دشواری.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ