ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایناس

'inās

۱. انس دادن.
۲. انس گرفتن.
۳. چیزی را دیدن و احساس کردن.
۴. صدا را شنیدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ