ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

این

'in

اشاره به نزدیک. Δ اگر با اسم دیگر به کار رود صفت است و اگر به تنهایی به کار رود ضمیر است و به اینان و اینها جمع بسته می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ