ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایما

'imā

۱. اشاره کردن با حرکات چشم و ابرو یا دست.
۲. به رمز و مجاز سخن گفتن.

استعاره، اشاره، تعریض، رمز، کنایه، گوشه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ