ترجمه مقاله

ایفاد

'ifād

فرستادن؛ گسیل داشتن؛ روانه کردن.

ارسال، فرستادن

ترجمه مقاله