ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایشیک آقاسی

'išik[']āqāsi

۱. داروغۀ دیوانخانه.
۲. حاجب دربار پادشاه.
۳. در دورۀ صفویه، وزیر دربار و رئیس تشریفات دربار و مٲمور نظم‌و‌ترتیب مجلس پادشاه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ