ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایستاده

'istāde

۱. برپا؛ سرپا.
۲. (صفت) ساکن؛ بی‌حرکت.

۱. برپا، قایم
۲. راکد ≠ نشسته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ