ترجمه مقاله

ایراد

'irād

۱. وارد ساختن.
۲. چیزی بر کسی وارد کردن.
۳. بیان کردن.
۴. بهانه؛ خرده‌گیری.
۵. عیب؛ نقص.

اعتراض، انتقاد، بازخواست، بهانهگیری، خردهگیری، عیبجویی، مواخذه

خرده، ناکارای

ترجمه مقاله