ترجمه مقاله

ایجاب

'ijāb

۱. اقتضا کردن.
۲. (حقوق) لازم کردن بیع.
۳. پذیرفتن.
۴. [مقابلِ سلب] (منطق) حکم به ثبوت محمول برای موضوع.

ترجمه مقاله