ترجمه مقاله

ایاره گیر

'ayāregir

حسابدار؛ محاسب.

ترجمه مقاله