ترجمه مقاله

اکتساب

'ektesāb

کسب کردن؛ حاصل کردن؛ فراهم آوردن.

اندوختن، حصول، دستیابی، کسب

الفنجیدن، اندوزش، به دست آور

ترجمه مقاله