ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اکال

'akkāl

پرخور؛ بسیارخورنده؛ بسیارخوار.

پرخور، شک مباره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ