ترجمه مقاله

اژدر

'a(e)ždar

۱. در افسانه‌ها ماری بسیار‌بزرگ که از دهانش آتش بیرون می‌آمد؛ اژدها.
۲. (نظامی) نوعی موشک زیرآبی که پس از برخورد به هدف منفجر می‌شود.

ترجمه مقاله