ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اپیدمیک

'epidemik

ویژگی بیماری‌ای که ناگهان عدۀ بسیاری را مبتلا می‌سازد؛ همه‌گیر؛ همه‌جاگیر.

همه گیر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ