ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اوی

'uy

او؛ وی؛ ضمیر منفصل؛ سوم‌شخص مفرد؛ اشاره به شخص غایب: ◻︎ تو را نیست در جنگ پایاب اوی / ندیدی بَروهای پُرتاب اوی (فردوسی: ۳/۴۶).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ