ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اولین

'avvalin

نخستین.

آغازین، نخستین، یکمین

نخستین، آغازین

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ