ترجمه مقاله

اوحد

'o[w]had

یگانه؛ تنها.

ترجمه مقاله