ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

او

'u

وی؛ ضمیر منفصل سوم‌شخص مفرد غایب؛ اشاره به شخص غایب.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ