ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اهورایی

ایزدی، خدایی، ربانی، یزدانی ≠ اهریمنی، شیطانی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ