ترجمه مقاله

اهمیت

'ahammiy[y]at

مهم بودن.

۱. ابهت، ارج، ارزش، شکوه، قدر
۲. تاثیر
۳. بایستگی

مهندی، ارزش

ترجمه مقاله