ترجمه مقاله

اهریمن

'ahriman

در آیین زردشتی، مظهر شر و فساد و تاریکی و ناخوشی و پلیدی؛ راهنمای بدی؛ شیطان.

۱. ابلیس، اهرمن، دیو، شیطان، عفریت
۲. پلید، خبیث، نابکار ≠ اهورا

ترجمه مقاله