ترجمه مقاله

اهدا

'ehdā

هدیه فرستادن؛ هدیه دادن.

پیشکش، تقدیم، نثار، وقف، هدیه

ترجمه مقاله