ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اهتزاز

'ehtezāz

۱. جنبیدن و تکان خوردن چیزی در جای خود، مثلِ تکان خوردن بیرق و شاخۀ درخت.
۲. [قدیمی] شادمانی کردن.

۱. افراخته، افراشته
۲. جنبش، حرکت، نوسان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ