ترجمه مقاله

اهانت

'ehānat

۱. خوار کردن؛ پست کردن.
۲. سبک داشتن؛ توهین کردن.
۳. [قدیمی] خواری؛ پستی.

استخفاف، بیحرمتی، تحقیر، توهین، خوارداشت، وهن، هتکحرمت ≠ احترام

خوارداشت، سب ککردن، خارساز

ترجمه مقاله