ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انگولک

'angulak

= ⟨ انگولک کردن
⟨ انگولک کردن: (مصدر متعدی) [عامیانه]
۱. دستکاری کردن، با چیزی ور رفتن.
۲. مزاحم کسی شدن؛ به کسی آزار رساندن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ