ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انگاشته

'engāšte

تصورشده؛ پنداشته.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ