ترجمه مقاله

انفصال

'enfesāl

۱. منفصل شدن؛ جدا شدن؛ جدایی؛ گسستگی.
۲. برکنار شدن از کار و شغل.

۱. انفکاک، تجزیه، جدایی، فصل، گسستگی
۲. مفارقت
۳. برکناری، خلع، عزل
۴. انقطاع، گسیختگی ≠ اتصال

ناپیوستگی، جدای

ترجمه مقاله