ترجمه مقاله

انفاق

'enfāq

۱. دادن یا بخشیدن مال به کسی.
۲. نفقه دادن به کسی.
۳. [قدیمی] خرج کردن مال.
۴. [قدیمی] بی‌چیز شدن.

ترجمه مقاله