ترجمه مقاله

انعقاد

'en'eqād

۱. بسته شدن.
۲. بسته شدن و غلیظ شدن مایع.
۳. بسته شدن پیمان.
۴. برپایی جلسه، مجلس، و امثال آن‌ها.

۱. تشکیل
۲. انجماد، بستهشدن، دلمهشدن
۳. بستن

بستن

ترجمه مقاله