ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انطباق

'entebāq

موافق شدن؛ برابر شدن؛ یکسان گشتن؛ برابر شدن چیزی با چیز دیگر؛ با شرایط خود را وفق دادن.

برابری، وفق، یکسانی

برابری، سازش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ