ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

انصباب

لغت‌نامه دهخدا

انصباب . [ اِ ص ِ ] (ع مص ) ریخته شدن .(منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی ). ریخته شدن آب . (مصادر زوزنی ). ریخته شدن آب و هرچه رقیق باشد. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). ریختن (لازم ). (یادداشت مؤلف ). || فرودآمدن . (یادداشت مؤلف ). فرودآمدن مار بر ملدوغ (گزیده ).

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما