ترجمه مقاله

انشا

'enšā

۱. هر نوع نوشتۀ ادبی.
۲. (اسم مصدر) آموزش نویسندگی.
۳. نویسندگی.
۴. (اسم مصدر) آفریدن؛ پدید آوردن.
۵. (اسم مصدر) [قدیمی] منصب منشی‌گری و نویسندگی شامل نوشتن نامه‌ها و فرمان‌ها.

۱. تحریر، ترقیم
۲. آفرینش، ابداع، ایجاد، خلق

ترجمه مقاله