ترجمه مقاله

اندیش

'andiš

۱. = اندیشیدن
۲. اندیشنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): بداندیش، خیراندیش، دوراندیش، نیک‌اندیش.

ترجمه مقاله