ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اندربای

'andarbāy

= لازم: ◻︎ زهی تن هنر و چشم نیک‌نامی را / چو روح درخور و همچون دو دیده اندربای (فرخی: ۳۷۲).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ