اند

'and

۱. عدد مجهول از سه تا نه: ◻︎ عدد سال‌های مدت تو / همچو تاریخ پانصدوچهل و اند (انوری: ۶۱۵).
۲. کم؛ معدود؛ چند.
۳. سخن مبهم.

اند

لغت‌نامه دهخدا

اند. [ -َ ند ] (ضمیر) ضمیر سوم شخص جمع. (حاشیه برهان قاطع چ معین ). سوم شخص جمع ضمیر فعلی و چون ملحق بفعل شود الف آنراساقط و بجایش فتحه ایراد کنند مانند کنند و خورند وروند و نمایند. (از ناظم الاطباء). نون و دال ابجد در آخر اسما و صفات و افعال فایده ٔ معنی ضمیر غایب جمع دهد هم

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما