ترجمه مقاله

انحراف

'enherāf

۱. دور شدن یا جدا شدن از راه‌ها، اصول، معیارها و یا روش‌های تعیین‌شده.
۲. کج‌شدگی؛ خم‌شدگی.
۳. (اسم) (ریاضی) فاصلۀ مقادیر داده‌ها از مقدار میانگین.

۱. اعوجاج، خمیدگی، کجی، کژی
۲. اعتساف، ضلال، ضلالت، کجروی، گمراهی
۳. گرایش، میل ≠ راستی

کژدیسگی، لغزش، کجرو

ترجمه مقاله