ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انجیدن

'anjidan

۱. ریزریز کردن.
۲. بریدن.
۳. آزردن.
۴. استره زدن به پوست بدن در حجامت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ