ترجمه مقاله

انجماد

'enjemād

۱. جامد شدن؛ افسرده و بسته شدن؛ یخ بستن.
۲. (فیزیک) تغییر حالت از مایع به جامد در اثر سرما و نقصان حرارت یا تٲثیرات دیگر. Δ تمام اجسام در حالت انجماد حجمشان کوچک می‌شود غیر از آب و چدن.

انعقاد، بستن، جامدشدن، یخزدگی

بستناکی، یخ زدن، بستانک

ترجمه مقاله