ترجمه مقاله

انتهاز

'entehāz

۱. فرصت یافتن؛ فرصت به ‌دست آوردن.
۲. غنیمت شمردن فرصت.
۳. منتظر فرصت بودن.

ترجمه مقاله